Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 200 zł
0 0,00 

Koszyk

Brak produktów w koszyku.

View Cart Zamówienie

Reklamacje

Regulamin reklamacji dla klientów indywidualnych

Pobierz formularz reklamacyjny

1. Definicje

Poniższe słowa użyte w niniejszym regulaminie reklamacyjnym będą mieć następujące znaczenie:

1.1. Klient – osoba fizyczna, która dokonała zakupu produktów Beauty Studio dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.2. Produkt – towar zakupiony przez klienta w sklepie internetowym http://www.beauty-studio.com.pl/ lub w siedzibie Beauty Studio.

1.3. Urządzenie – to m.in. lampa, frezarka, pochłaniacz, suszarka lakierów.

1.4. Beauty Studio Jolanta Martyka

• siedziba ul. Legionów 107e/2U, 81-472 Gdynia

• NIP 5861512359

• REGON 221950265

1.5. Wada fizyczna – wada polegająca na niezgodności Produktu z umową; w szczególności jeżeli Produkt:

1.5.1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia

1.5.2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Klienta

1.5.3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia

1.5.4. został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej Produktu/Urządzenia posiadającego wady fizyczne ujawnione w takcie trwania rękojmi (art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego, Dz.U. 2017.459 t.j. z 2 marca 2017 r.). Jeżeli Klientowi przysługują roszczenia z tytułu gwarancji reklamacja może zostać zgłoszona przez czas trwania gwarancji określony w karcie gwarancyjnej.

2.2. Klient może zgłosić reklamacje z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu/Urządzenia niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

2.3. Odpowiedzialność za wady fizyczne Produktu/Urządzenia obejmuje w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi: nieodpłatną naprawę Produktu/Urządzenia, wymianę Produktu/Urządzenia. W przypadku roszczeń z rękojmi odpowiedzialność za wady fizyczne Produktu/Urządzenia obejmuje również odstąpienie od umowy. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada fizyczna Produktu/Urządzenia jest nieistotna.

2.4. Odpowiedzialność za wady fizyczne Produktu/Urządzenia dotyczy wad, które istniały w chwili wydania Produktu/Urządzenia Klientowi.

2.5. Odpowiedzialność jest wyłączona, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili odbioru Produktu/Urządzenia.

3. Podstawowe zasady składania i rozpatrywania reklamacji

3.1. W przypadku pojawienia się w Produkcie/Urządzeniu, w okresie rękojmi lub gwarancji, wady fizycznej Produktu/Urządzenia, Klient ma prawo zgłosić reklamację.

3.2. Zgłoszenie reklamacyjne przez Klienta może nastąpić w dowolnej formie:

• mailowo na adres: szkoleniabeauty@wp.pl lub

• pisemnie na adres: ul. Legionów 107e/2U , 81-472 Gdynia, Polska

3.3. Klient powinien zgłosić reklamację za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, znajdującego się w jego części końcowej. Treść formularza reklamacyjnego, zawierającego następujące dane:

• imię i nazwisko Klienta

• dokładny adres Klienta do wysyłki Produktu/Urządzenia

• dane kontaktowe Klienta, tj. numer telefonu komórkowego, adres e-mail

• numer seryjny Urządzenia; w przypadku Urządzenia będącego frezarką – dwa numery seryjne zarówno jednostki sterującej jak i uchwytu (rączki)

• datę i kwotę zakupu

• numer zamówienia lub numer faktury/paragonu

• opis problemu

• roszczenie Klienta oraz wskazanie jego podstawy (rękojmi lub gwarancji)

• numer konta bankowego Klienta oraz potwierdzenie nadania przesyłki wraz z kwotą za przesyłkę

wystarczy skopiować, wypełnić i wysłać.

3.4. Aby Beauty Studio mógł w sposób prawidłowy rozpatrzeć reklamację, musi mieć możliwość zweryfikowania zasadności roszczeń poprzez stwierdzenie istnienia wady oraz przyczyn jej powstania. W związku z tym Klient jest zobowiązany dostarczyć reklamowany Produkt/Urządzenie do Beauty Studio.

3.5. Reklamowany Produkt/Urządzenie razem z wypełnionym formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu Produktu/Urządzenia i kartą gwarancyjną (w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji) należy dostarczyć na adres: Beauty Studio Jolanta Martyka, ul. Legionów 107e/2U, 81-472 Gdynia. Przesyłka powinna zawierać dopisek: Reklamacja.

3.6. Przez dowód zakupu rozumie się w szczególności następujące dokumenty: faktura, paragon, potwierdzenie przelewu, Tpay, PayU, PayPal, wyciąg z karty kredytowej.

3.7. Beauty Studio zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Brak informacji ze strony Beauty Studio w powyższym terminie oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.

3.8. Reklamację uważa się za uznaną, gdy doszło do:

• wymiany Produktu/Urządzenia wadliwego na Produkt/Urządzenie wolne od wad

• naprawy lub zwrotu kosztów zakupu Produktu/Urządzenia.

W przypadku, gdy wada dotyczy wyłącznie części Produktu/Urządzenia, wymiana lub naprawa może dotyczyć wyłącznie tej części.

3.9. Beauty Studio dokona naprawy lub wymiany wadliwego Produktu/Urządzenia bez zbędnej zwłoki, w czasie, na którego ramy wpływ mają rodzaj wadliwego Produktu/Urządzenia i charakter wady.

3.10. Reklamację uważa się za nieuwzględnioną, w sytuacji podania przez Beauty Studio powodu nie uznania wady i zwrot towaru do Klienta.

4. Reklamacja ilościowa

4.1. Niezgodność ilościowa (niewłaściwa ilość Produktu, brak Produktu w paczce, inny Produkt niż zamówiony) powinna zostać zgłoszona Beauty Studio nie później niż w ciągu 72 godzin od daty odbioru Produktu.

4.2. W przypadku, gdy Klientowi został dostarczony Produkt inny niż zamówiony, Klient ma możliwość:

4.2.1 odesłania Produktu do Beauty Studio; Produkt zostanie wymieniony na prawidłowy, zgodny z zamówieniem, po dostarczeniu reklamowanego Produktu do Beauty Studio

4.2.2 żądania dosłania prawidłowego, zgodnego z zamówieniem produktu, za pobraniem Produktu będącego przedmiotem reklamacji.

5. Zasady dostawy reklamowanego towaru

5.1. Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Produkt/Urządzenie wraz z opisem reklamacji do siedziby Beauty Studio na własny koszt. Beauty Studio zwróci Klientowi poniesione koszty przesyłki reklamacyjnej w razie uwzględnienia reklamacji.

5.2. Przesyłki reklamacyjne pobraniowe i przesyłki przekazywane do paczkomatów nie będą przyjmowane przez Beauty Studio.

5.3. Reklamowany Produkt/Urządzenie musi być odpowiednio zapakowany, tak aby nie uległo dodatkowemu uszkodzeniu w czasie transportu. Za właściwe zabezpieczenie, opakowanie i wysyłkę Produktu/Urządzenia odpowiedzialny jest Klient.

6. Pozostałe warunki rozpatrywania reklamacji

6.1. Reklamacja nie przysługuje w przypadku niewłaściwego użytkowania lub przechowywania Produktu/Urządzenia w szczególności użytkowania go w sposób niezgodny z opisem zawartym na Produkcie/Urządzeniu lub na ulotce załączonej do Produktu/Urządzenia.

6.2. Produkty marki Beauty Studio są kompatybilne tylko i wyłącznie z innymi produktami tej marki. Jeżeli Produkt używany będzie z produktami innej marki, w rezultacie czego Klient stwierdzi wadę fizyczną Produktu (np. lakier hybrydowy się nie utwardzi), reklamacja zgłoszona przez Klienta może okazać się niezasadna po dokonaniu testu Produktu z innymi produktami marki Beauty Studio.

6.3. Jeżeli przesyłka nosi ślady uszkodzenia, które wyniknęły wskutek transportu, Klient zobowiązany jest rozpakować ją w obecności doręczyciela i w razie stwierdzenia nieprawidłowości w zamówieniu, sporządzić z nim protokół szkody. Oryginał protokołu szkody powinien być dostarczony do Beauty Studio wraz z reklamowanym Produktem/Urządzeniem.

7. Urządzenie zastępcze

7.1. Na prośbę Klienta złożoną w formie pisemnej, Beauty Studio przekaże Klientowi Urządzenie zastępcze (zastępcze w stosunku do urządzenia reklamowanego).

7.2. W przypadku przekazania Klientowi Urządzenia zastępczego, pomiędzy Klientem a Beauty Studio zostaje zawarta umowa użyczenia mienia. Umowa użyczenia Urządzenia zastępczego zostaje zawarta na czas określony do zakończenia postępowania reklamacyjnego tj. poinformowania Klienta przez Beauty Studio o tym, że reklamowane Urządzenie zostało naprawione/wymienione i upływie terminu wyznaczonego na zwrot Urządzenia zastępczego.

7.3. Urządzenie zastępcze zostanie przekazane Klientowi po sprawdzeniu Urządzenia reklamowanego w serwisie Beauty Studio i stwierdzeniu, że zgłoszona reklamacja jest zasadna oraz Urządzenie wymaga diagnostyki przekraczającej 14 dni serwisowania.

7.4. Przekazanie Urządzenia zastępczego Klientowi nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, przesłanego wraz z Urządzeniem zastępczym do Klienta. Klient zobowiązany jest odesłać podpisany protokół zdawczo-odbiorczy do Beauty Studio. W przypadku niestwierdzenia przez Klienta wad Urządzenia zastępczego w terminie 24 godzin od daty przekazania Urządzenia zastępczego, uznaje się, że Urządzenie zastępcze zostało przekazane Klientowi w stanie sprawnym i nadającym się do użytku wynikającego z przeznaczenia tego urządzenia.

7.5. Beauty Studio zwróci Klientowi Urządzenie, którego dotyczyło postępowanie reklamacyjne, po dokonaniu przez Klienta zwrotu Urządzenia zastępczego do Beauty Studio.

7.6. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, przez co rozumie się otrzymanie od Beauty Studio informacji o usunięciu wady/wymianie produktu, Klient zobowiązany jest zwrócić Beauty Studio urządzenie zastępcze w stanie niepogorszonym.

7.7. Klient ma obowiązek zwrócić Urządzenie do Beauty Studio na własny koszt w terminie 14 dni od daty przesłania klientowi przez Beauty Studio informacji o zakończeniu postępowania reklamacyjnego.

7.8. W przypadku braku zwrotu Urządzenia zastępczego w określonym terminie, przyjmuje się, iż Klient dopuszcza się bezumownego korzystania z Urządzenia, z którego to tytułu Beauty Studio przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości 50 PLN brutto za każdy dzień bezumownego korzystania.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i zdobądź 10% zniżki na pierwsze zakupy!